اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر عبدالحسین زرین کوب
آثار موجود در کتابخانه
۱. نامور نامه
درباره فردوسی و شاهنامه
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
دفتر ایام ۲. دفتر ایام
مجموعه گفتارها،اندیشه ها،جستجوها
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
شعر بی دروغ،شعر بی نقاب ۳. شعر بی دروغ،شعر بی نقاب
بحث‌ در فنون‌ شاعری‌، سبک‌ و نقد شعر فارسی‌ با ملاحظات‌ تطبیقی‌ و انتقادی‌ راجع‌ شعر قدیم‌ و امروز
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
در قلمرو وجدان سیری در عقائد،ادیان و اساطیر ۴. در قلمرو وجدان سیری در عقائد،ادیان و اساطیر
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
پله پله تا ملاقات خدا ۵. پله پله تا ملاقات خدا
درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۷۱ش.
از کوچه رندان ۶. از کوچه رندان
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۰ش.
روزگاران ایران ۷. روزگاران ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
حکایت همچنان باقی ۸. حکایت همچنان باقی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
سیری در شعر فارسی ۹. سیری در شعر فارسی
بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن‌ با نمونه‌هایی‌ از شعر شاعران‌، و جستجویی‌ در اقوال‌ ادبا و تذکره‌نویسان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
با کاروان حله ۱۰. با کاروان حله
مجموعه نقد ادبی، با تجدید نظر در چاپهای قبلی و افزودن ده گفتار تازه
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ۱۱. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد
دریاره زندگی، آثار، و اندیشه نظامی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
• پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
نقد ادبی ۱۲. نقد ادبی
جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
تاریخ مردم ایران ۱۳. تاریخ مردم ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
با کاروان اندیشه ۱۴. با کاروان اندیشه
مقالات و اشارات در زمینه اندیشه و اخلاق
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۵. ارسطو و فن شعر
سرشناسه: ارسطو
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۶. فرار از مدرسه، درباره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۱ش.
• فرار از مدرسه،درباره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی، امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
دنباله جستجو در تصوف ایران ۱۷. دنباله جستجو در تصوف ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
جستجو در تصوف ایران ۱۸. جستجو در تصوف ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
بامداد اسلام ۱۹. بامداد اسلام
داستان آغاز اسلام و انتشار آن تا پایان دولت اموی
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۶ش.
کارنامه اسلام ۲۰. کارنامه اسلام
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲۱. دو قرن سکوت
سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در قرن اول‌ اسلام‌ از حمله‌ عرب‌ تا ظهور دولت‌ طاهریان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، تهران،
انتشارات سخن، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۹ش.
بحر در کوزه ۲۲. بحر در کوزه
نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
انتشارات علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۲۳. سرنی
نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
یادداشت ها و اندیشه ها ۲۴. یادداشت ها و اندیشه ها
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ش.
انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲ش.
۲۵. نقش بر آب
به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ، گلشن‌ راز، گذشته‌ نثر فارسی‌، ادبیات‌ تطبیقی‌، اندیشه‌ها، گفت‌ و شنودها و خاطره‌ها
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
شعله طور ۲۶. شعله طور
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۷. در قلمرو وجدان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۲۸. نه شرقی، نه غربی، انسانی
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
ارزش میراث صوفیه ۲۹. ارزش میراث صوفیه
امیرکبیر، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
تاریخ در ترازو ۳۰. تاریخ در ترازو
درباره تاریخنگری و تاریخنگاری
امیرکبیر، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵ش.
آشنایی با تاریخ ایران ۳۱. آشنایی با تاریخ ایران
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۲. Persian sufism in its Historical perspective
نردبان شکسته ۳۳. نردبان شکسته
شرح‌ توصیفی‌ و تحلیلی‌ دفتر اول‌ و دوم‌ مثنوی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.
ترجمه:
۳۴. ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸ش.
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
ویراستاری و مقدمه:
مقاله های بدیع الزمان فروزانفر ۳۵. مقاله های بدیع الزمان فروزانفر (مقدمه)
سرشناسه: محمدحسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر ۳۶. مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر (مقدمه)
آثاری درباره دکتر عبدالحسین زرین کوب:
یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب ۱. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۷۶ش.
کارنامه زرین ۲. کارنامه زرین
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
درخت معرفت ۳. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: علی اصغر محمد خانی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.