اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن افشار
حسن افشار
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
دولت و جامعه در ایران ۱. دولت و جامعه در ایران
انقراض قاجار و استقرار پهلوی
سرشناسه: محمد علی کاتوزیان
نویسنده: محمد علی همایون کاتوزیان
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۰ش.