اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی همایون کاتوزیان
محمد علی همایون کاتوزیان
آثار موجود در کتابخانه
Sa̕ di: the Poet oh Life, Love and compassion ۱. Sa̕ di: the Poet oh Life, Love and compassion
آثار ترجمه شده:
دولت و جامعه در ایران ۲. دولت و جامعه در ایران
انقراض قاجار و استقرار پهلوی
سرشناسه: محمد علی کاتوزیان
مترجم: حسن افشار
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۰ش.