اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهمن کریمی
بهمن کریمی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
جامع التواریخ ۱. جامع التواریخ (تاریخ غازان) (تعلیق)
سرشناسه: رشیدالدین فضل الله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
• جامع التواریخ، اقبال، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.
آثار ترجمه شده:
تاریخ نیشابور ۲. تاریخ نیشابور
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی