اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رشیدالدین فضل الله
رشیدالدین فضل الله
آثار موجود در کتابخانه
جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) ۱. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 3 جلد، شارح: محمد روشن، تحشیه: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ غازان) ۲. جامع التواریخ (تاریخ غازان)
سرشناسه: رشیدالدین فضل الله
• جامع التواریخ، اقبال، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.، با تعلیق: بهمن کریمی
اسئله و اجوبه رشیدی ۳. اسئله و اجوبه رشیدی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۱ش. برابر 1993م.، 2 جلد، به کوشش: رضا شعبانی
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) ۴. جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) ۵. جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) ۶. جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) ۷. جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) ۸. جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: محمد روشن
سوانح الافکار رشیدی ۹. سوانح الافکار رشیدی
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) ۱۰. جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
بیان الحقایق ۱۱. بیان الحقایق
مجموعه هفده رساله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده، مصحح: هاشم رجب زاده
جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) ۱۲. جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) ۱۳. جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: محمد روشن، حاشیه نویس: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) ۱۴. جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) ۱۵. جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق) ۱۶. مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده
مفتاح التفاسیر ۱۷. مفتاح التفاسیر
• مفتاح التفاسیر (کتاب دوم از مجموعه رشیدیه)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده، مصحح: هاشم رجب زاده