اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر ژاله آموزگار
دکتر ژاله آموزگار
دکتر ژاله آموزگار
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ۱. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
نویسنده: دکتر احمد تفضلی
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) ۲. ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) (ترجمه و تحقیق)
سرشناسه: ارداویرافنامه‌. فارسی‌ - پهلوی‌
نویسنده: فیلیپ ژینیو
معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران (ترجمه و تحقیق)
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر احمد تفضلی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، محقق: دکتر احمد تفضلی
ویراستاری و مقدمه:
۴. یونانیان و بربرها (مقدمه جلد 15)
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد
اشراف و نشر:
۵. کتیبه های هخامنشی
مترجم: نازیلا خلخالی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
مینوی خرد ۶. مینوی خرد (کوشش در نشر)
مترجم: دکتر احمد تفضلی
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.