اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر شکوری
ناصر شکوری
آثار موجود در کتابخانه
۱. آه ای ستاره ی باران آه ای نسیم حرائی...
فصلی از حرفهای من و عشق
بامداد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
غزل شمس ۲. غزل شمس
گزیده غزلیات مولوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
• غزلیات شمس تبریز، انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، شارح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با گزینش: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر بشارت، ایران، ۱۳۷۳ش.