اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالمحمد آیتی
عبدالمحمد آیتی
عبدالمحمد آیتی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مسجد شریف نبوی در طول تاریخ
شکوه قصیده ۲. شکوه قصیده
ترجمه:
دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها ۳. دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها
سرشناسه: اخوان الصفا
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
تاریخ دولت اسلامی در اندلس ۴. تاریخ دولت اسلامی در اندلس
انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۸۰ش.، 5 جلد
تاریخ ابن خلدون ۵. تاریخ ابن خلدون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح:
شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیمایوشیج ۶. شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیمایوشیج
سرشناسه: عبدالمحمد آیتی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.