اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نیما یوشیج
نیما یوشیج
نیما یوشیج
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجموعه آثار نیما یوشیج
سرشناسه: نیما یوشیج
نشر ناشر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، اشراف: شراگیم یوشیج، به کوشش: سیروس طاهباز
۲. مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج فارسی و طبری
سرشناسه: نیما یوشیج.مستعار
گردآورنده: سیروس طاهباز
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: شراگیم یوشیج
۳. شهر شب و شهر صبح
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳ش.
آثاری درباره نیما یوشیج:
۱. انسان در شعر معاصر
با تحلیل شعر نیما،شاملو،اخوان،فرخزاد
سرشناسه: محمد مختاری
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
از صبا تا نیما ۲. از صبا تا نیما
تاریخ 150 سال ادب فارسی
نویسنده: یحیی آریان پور
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
۳. از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)
نویسنده: یحیی آریان پور
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیمایوشیج ۴. شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیمایوشیج
سرشناسه: عبدالمحمد آیتی
شارح: عبدالمحمد آیتی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۵. عطا و لقای نیمایوشیج
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶. بدایع و بدعتهای نیمایوشیج
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷. موسیقی شعر نیما(تحقیقی در اوزان و قالبهای شعری نیما یوشیج)
سرشناسه: حمید حسنی
نویسنده: حمید حسنی
کتاب زمان، تهران، ۱۳۷۱ش.
کتابشناسی نیمایوشیج ۸. کتابشناسی نیمایوشیج
نویسنده: علی میر انصاری
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
نیما یوشیج و نقد ادبی ۹. نیما یوشیج و نقد ادبی
نویسنده: ایرج پارسی‌نژاد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
پادشاه فتح ۱۰. پادشاه فتح
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به اهتمام: دکتر میلاد عظیمی