اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیروس طاهباز
سیروس طاهباز
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج فارسی و طبری
سرشناسه: نیما یوشیج.مستعار
نویسنده: نیما یوشیج
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: شراگیم یوشیج
اشراف و نشر:
۲. مجموعه آثار نیما یوشیج (کوشش در نشر)
سرشناسه: نیما یوشیج
شاعر: نیما یوشیج
نشر ناشر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، اشراف: شراگیم یوشیج