اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدعلی فروغی
محمدعلی فروغی
محمدعلی فروغی
آثار موجود در کتابخانه
۱. کلیات سعدی
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ش.
سیر حکمت در اروپا ۲. سیر حکمت در اروپا
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۶ش.، 3 جلد
مقالات فروغی ۳. مقالات فروغی
به کوشش: محسن باقرزاده
یغما، تهران، ۱۳۵۳ش.
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
۴. کلیات سعدی
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۵. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، به کوشش: قاسم غنی، خطاط: عزت پور
ترجمه:
گفتار در روش راه بردن عقل ۶. گفتار در روش راه بردن عقل
• سیر حکمت در اروپا، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
تصحیح و تحقیق:
گلستان سعدی ۷. گلستان سعدی (تصحیح)
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
نشر مشعل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۸. کلیات سعدی (تصحیح)
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ش.
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۵ش.
فرهنگ سخنوران ۹. فرهنگ سخنوران (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: عبدالرسول خیام‌پور
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۱۰. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری (مقدمه)
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، به کوشش: قاسم غنی، خطاط: عزت پور
فرهنگ نفیسی ۱۱. فرهنگ نفیسی (مقدمه)
نویسنده: ناظم الاطباء کرمانی
شرکت سهامی چاپ رنگین، تهران، ۱۳۱۸ش.، 5 جلد