اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد خلیفه نیشابوری
محمد خلیفه نیشابوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ نیشابور ۱. تاریخ نیشابور
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
به کوشش: بهمن کریمی
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی