اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعدی شیرازی
سعدی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
۱. شعرهای عربی سعدی شیرازی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جعفر موید شیرازی
۲. کلیات سعدی
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
گلستان سعدی ۳. گلستان سعدی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ 14م، تهران، ۱۳۹۸ش.، مصحح: غلامحسین یوسفی
نشر مشعل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
غزلهای سعدی ۴. غزلهای سعدی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: غلامحسین یوسفی
بوستان سعدی ۵. بوستان سعدی
از گلستان بیخزان شیخ شیراز ۶. از گلستان بیخزان شیخ شیراز
انتشارات معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.، ویرایش: جویا جهانبخش