اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا جلالی نائینی
محمد رضا جلالی نائینی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره منتخب اللطایف ۱. تذکره منتخب اللطایف
سرشناسه: رحم علیخان ایمان
نویسنده: رحم علیخان ایمان
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.، با مقدمه: تارا چند، به کوشش: امیرحسین عابدی
تاریخ جمع قرآن کریم ۲. تاریخ جمع قرآن کریم
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: احمد مهدوی دامغانی
تصحیح و تحقیق:
۳. مجمع البحرین (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: محمد داراشکوه بابری
نشر نقره، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
۴. اوپانیشاد (سر اکبر) (تصحیح)
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌
مترجم: محمد داراشکوه بابری
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، مصحح: تارا چند
مواهب علیه ۵. مواهب علیه (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: کمال الدین حسین کاشفی
اقبال، تهران، ۱۳۱۷ش.، 4 جلد