اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا ذکاوتی قراگزلو
علیرضا ذکاوتی قراگزلو
آثار موجود در کتابخانه
۱. حافظیات
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
هستی نما، تهران، ۱۳۸۳ش.
ماجرا در ماجرا(سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری) ۲. ماجرا در ماجرا(سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری)
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: منیژه محمودی
جاحظ ۳. جاحظ
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی ۴. بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی
سرشناسه: علی رضا ذکاوتی قراگزلو
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۵. اشاره ای به انتقادات مفید بر صدوق
قرآنیات ۶. قرآنیات
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۸ش.
اسکندرنامه (بخش ختا) ۷. اسکندرنامه (بخش ختا)
نویسنده: منوچهر خان حکیم
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح احوال و گزیده‌ی آثار صفاء الحق همدانی ۸. شرح احوال و گزیده‌ی آثار صفاء الحق همدانی
شرکت انتشارات سوره مهر، تهران، ۱۳۹۶ش.، ویراستار: سعید پورعظیمی
بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی ۹. بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی
نشر طلایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
یکی از هزاران ۱۰. یکی از هزاران
دانشنامه استان همدان
شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول، همدان، ۱۳۹۶ش.، ویراستار: سعید پورعظیمی
ترجمه:
ارتباط کلامی (تحلیل معانی بیان) ۱۱. ارتباط کلامی (تحلیل معانی بیان)
تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ۱۲. تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
تلبیس ابلیس ۱۳. تلبیس ابلیس
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
هجرت به حبشه ۱۴. هجرت به حبشه
تصحیح و تحقیق:
منتخب رسالات صفاء الحق ۱۵. منتخب رسالات صفاء الحق (تعلیق و با گزینش و ویراستاری)
نویسنده: حسن مدنی همدانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
آثاری درباره علیرضا ذکاوتی قراگزلو:
در روشنای دانش ۱. در روشنای دانش