اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شمس الدین محمد حافظ
شمس الدین محمد حافظ
آثار موجود در کتابخانه
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
آثاری درباره شمس الدین محمد حافظ:
حافظ نامه ۱. حافظ نامه
شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
مقالات حافظ ۲. مقالات حافظ
نویسنده: حسینعلی هروی
کتاب سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: عنایت الله مجیدی
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ۳. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
نویسنده: قاسم غنی
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد قزوینی
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن ۴. نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
نویسنده: محمد معین
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، به کوشش: مهدخت معین
۵. بانگ جرس
راهنمای مشکلات دیوان حافظ
نویسنده: عبدالعلی پرتو علوی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۹ش.
الشاعر حافظ الشیرازی ۶. الشاعر حافظ الشیرازی
شاعر الغزل العرفانی