اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین کریمیان
حسین کریمیان
آثار موجود در کتابخانه
۱. پژوهشی در شاهنامه
در باب‌ ری‌، پهنه‌ تهران‌، البرز، مازندران‌ طبرستان‌، مازندران‌ مغرب‌ و مازندران‌ مشرق‌ در شاهنامه‌
سرشناسه: حسین کریمیان
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: علی میر انصاری
طبرسی و مجمع البیان ۲. طبرسی و مجمع البیان