اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فواد روحانی
فواد روحانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. روانشناسی و دین
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
هنر و زیبا شناسی ۲. هنر و زیبا شناسی
سرشناسه: آرتور شوپنهاور
نویسنده: آرتور شوپنهاور
زریاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
کلیات زیباشناسی ۳. کلیات زیباشناسی
۴. پاسخ به ایوب
انتشارات جامی، تهران، ۱۳۷۷ش.