اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسعود جعفری جزی
مسعود جعفری جزی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تخیل
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۹ش.
مقنع و سپیدجامگان ۲. مقنع و سپیدجامگان
نویسنده: پاتریشیا کرون
• ماهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.