اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بابک احمدی
بابک احمدی
بابک احمدی
آثار موجود در کتابخانه
چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار ۱. چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
سرگشتگی نشانه ها ۲. سرگشتگی نشانه ها
نمونه هایی از نقد پسامدرن
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: مانی حقیقی
ویراستاری و مقدمه:
پژوهشهای فلسفی ۳. پژوهشهای فلسفی (مقدمه)
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.