اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد دامادی
محمد دامادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمه کتاب المسائل ۱. ترجمه کتاب المسائل
• کتاب المسائل، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۰ش.
۲. برگزیده آثار(در قلمرو نقد ادبی)
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ترجمه تهذیب الأخلاق ۳. ترجمه تهذیب الأخلاق (ترجمه و تصحیح و تعلیق)
• تهذیب الأخلاق، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
تصحیح و تحقیق:
کتاب المسائل ۴. کتاب المسائل (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
شرح:
شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص) ۵. شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص)
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.