اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن جوادی
حسن جوادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ ادبیات آمریکا
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی ۲. عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
نامه هائی از تبریز ۳. نامه هائی از تبریز
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ایران، تیر ۱۳۶۱ش.
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
سه سفرنامه ۴. سه سفرنامه (ترجمه و تحقیق)