اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   داریوش آشوری
داریوش آشوری
آثار موجود در کتابخانه
۱. Tradition and calture
۲. Cultural lssues and outlooks
هستی شناسی حافظ ۳. هستی شناسی حافظ
کاوشی در بنیادهای اندیشه های او
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
تعریف ها و مفهوم فرهنگ ۴. تعریف ها و مفهوم فرهنگ
انتشارات آگاه، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۵. شعر و اندیشه
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۴ش.
ترجمه:
۶. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
• چنین گفت زرتشت، انتشارات آگاه، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۷ش.
تاریخ فلسفه ۷. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 7)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
۸. تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
ویراستاری و مقدمه:
۹. تاریخ تمدن (ویراستاری)