اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی صدری
مهدی صدری
آثار موجود در کتابخانه
حساب جُمَلْ در شعر فارسی ۱. حساب جُمَلْ در شعر فارسی
• حساب جُمَلْ در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
تصحیح و تحقیق:
هفت دیوان محتشم کاشانی ۲. هفت دیوان محتشم کاشانی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: علی بن احمد محتشم
نویسنده: محتشم کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی