اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی حزین لاهیجی
محمد علی حزین لاهیجی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سفرنامه حزین
دیوان حزین لاهیجی ۲. دیوان حزین لاهیجی
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، مصحح: ذبیح الله صاحبکار (سهی)
تذکره حزین ۳. تذکره حزین
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
کتابفروشی تایید، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: محمد باقر الفت اصفهانی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، محقق: معصومه سالک، با مقدمه: زین العابدین قربانی لاهیجی و معصومه سالک، مصحح: معصومه سالک
رسائل حزین لاهیجی ۴. رسائل حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، به کوشش: علی اوجبی
۵. فتح السبل
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.، به کوشش: ناصر باقری بیدهندی
همچنین نگاه کنید
شاعری در هجوم منتقدان شاعری در هجوم منتقدان