اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر عبدالحسین نوائی
دکتر عبدالحسین نوائی
دکتر عبدالحسین نوائی
آثار موجود در کتابخانه
روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی ۱. روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی
سرشناسه: عبدالحسین نوائی
ویسمن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
شاه اسمعیل صفوی ۲. شاه اسمعیل صفوی
اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی
انتشارات ارغوان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تصحیح و تحقیق:
زبور آل داود ۳. زبور آل داود (تصحیح و تعلیق)
(شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه)
سرشناسه: محمد هاشم بن محمد مرعشی
نویسنده: سلطان هاشم میرزا
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
هفت دیوان محتشم کاشانی ۴. هفت دیوان محتشم کاشانی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: علی بن احمد محتشم
نویسنده: محتشم کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: مهدی صدری، مصحح: مهدی صدری
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) ۵. تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: زین العابدین بن عبدالمومن نویدی
نویسنده: عبدی بیگ شیرازی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
ظفرنامه ۶. ظفرنامه (تصحیح)
نویسنده: علی یزدی
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
تاریخ ادبیات ایران ۷. تاریخ ادبیات ایران (تعلیق در جلد 4)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: ضیاءالدین سجادی
مرآت الوقایع مظفری ۸. مرآت الوقایع مظفری (تصحیح)
نویسنده: عبدالحسین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ۹. گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران (مقدمه)
نویسنده: محمدتقی خان حکیم
انتشارات زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، به اهتمام: محمد علی صوتی و جمشید کیانفر