اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر دانش پژوه
منوچهر دانش پژوه
آثار موجود در کتابخانه
هزار سال تفسیر فارسی ۱. هزار سال تفسیر فارسی
سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سرشناسه: حسن سادات ناصری
نویسنده: حسن سادات ناصری
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تصحیح و تحقیق:
۲. خرابات (تصحیح)
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
نویسنده: فقیر شیرازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۷۷ش.
خانقاه ۳. خانقاه (تصحیح)
مثنوی‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ به‌ پیروی‌ از بوستان‌ سعدی‌
نویسنده: فقیر شیرازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.