اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شاهفور اسفراینی
شاهفور اسفراینی
آثار موجود در کتابخانه
تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم ۱. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم
سرشناسه: شاهفور بن طاهر اسفراینی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد، مصحح: نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی