اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   چارلز آمبروز استوری
چارلز آمبروز استوری
آثار موجود در کتابخانه
نشریات:
۱. چشم انداز ایران (صاحب امتياز)
آثار ترجمه شده:
ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری ۲. ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری
سرشناسه: چارلز آمبروز استوری
مترجم: یو.ا. برگل، سیروس ایزدی، کریم کشاورز، یحیی آرین پور
• ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استواری، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
چشم انداز ایران چشم انداز ایران (صاحب امتياز)