اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن الجعفری الدهلوی
حسن الجعفری الدهلوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ترجمة نهج البلاغة الی اللغة الهندیة
جامعة علی گره، چاپ اول، هند، ۱۴۱۵ق.
نشریات:
۱. مقام موسیقایی (هيئت تحريريه)
همچنین نگاه کنید
مقام موسیقایی مقام موسیقایی (هيئت تحريريه)