اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریدالدین عطار
فریدالدین عطار
آثار موجود در کتابخانه
مختارنامه ۱. مختارنامه
مجموعه رباعیات
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
انتشارات سخن، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
منطق الطیر عطار ۲. منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
• منطق الطیر، انتشارات سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: سید صادق گوهرین
تذکرة الاولیاء ۳. تذکرة الاولیاء
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
انتشارات سخن، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۸ش.، 2 جلد، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات زوار، چاپ 14م، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: محمد استعلامی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.، مصحح: محمد استعلامی
اسرار نامه ۴. اسرار نامه
• اسرار نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: صادق گوهربین
۵. مصیبت نامه
۶. مظهر العجایب
پازینه، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: مرتضی حسینی برغانی
دیوان عطار ۷. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: دکتر تقی تفضلی