اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد قاضی
محمد قاضی
آثار موجود در کتابخانه
سرگذشت ترجمه های من ۱. سرگذشت ترجمه های من
نشر روایت، تهران، ۱۳۷۳ش.
ترجمه:
۲. کلیم سامگین
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
۳. شازده کوچولو
امیرکبیر، چاپ 13م، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۴. سمرقند
نویسنده: امین مالوف
انتشارات زرین، تهران، ۱۳۷۹ش.
آزادی یا مرگ ۵. آزادی یا مرگ
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶ش.