اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد آرام
احمد آرام
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ تمدن
مشرق زمین گاهواره تمدن
مترجم: امیر حسین آریان پور، ع. پاشائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
تاریخ اسلام ۲. تاریخ اسلام
پژوهش دانشگاه کمبریج
نویسنده: آرتور جان آربری
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، اشراف: پیتر مالکوم هولت و آن کاترین سواین فورد لمتون
علم و تمدن در اسلام ۳. علم و تمدن در اسلام
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
خدا و انسان در قرآن ۴. خدا و انسان در قرآن
معنی‌شناسی جهان‌بینی قرآنی
شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
فلسفه علم کلام ۵. فلسفه علم کلام
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶. احیای فکر دینی در اسلام
رسالت قلم، تهران، ۱۳۴۶ش.
منطق اکتشافات علمی ۷. منطق اکتشافات علمی
جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری ۸. جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری
جزء دوم‌ از پی‌نوشت‌ بر منطق‌ اکتشاف‌ علمی‌
اثبات وجود خدا ۹. اثبات وجود خدا
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۰. حدسها و ابطالها
رشد شناخت علمی
انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
راهنمای پزشکی خانواده ۱۱. راهنمای پزشکی خانواده
بنیاد فرهنگی امام رضا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
سه حکیم مسلمان ۱۲. سه حکیم مسلمان
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۶۱ش.
مقدمه ای بر فلسفه ۱۳. مقدمه ای بر فلسفه
نویسنده: ازوالد کولپه
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، آبان ۱۳۶۳ش.
تاریخ نجوم اسلامی ۱۴. تاریخ نجوم اسلامی
ترجمه‌ کتاب‌ علوم‌ الفلکت، تاریخه‌ عند العرب‌ فی‌ القرون‌ الوسطی‌
انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی ۱۵. انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی
انتشارات جاویدان، تهران،
بیست مقاله تقی زاده ۱۶. بیست مقاله تقی زاده
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
نویسنده: سید حسن تقی زاده
مترجم: کیکاووس جهانداری
• بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
وعده راست ۱۷. وعده راست
فجر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۳۵ش.
روح ملتها ۱۸. روح ملتها
نویسنده: آندره زیگفرید
• روح ملتها به ضمیمه فصل الحاقی «روحیه ایرانی»، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۵۴ش.
نشریات:
۱. کامیاب (سردبير)
همچنین نگاه کنید
کامیاب کامیاب (سردبير)