اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جولیان رابی
جولیان رابی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. سبک عباسی (ویراستاری)
قرآن نویسی تا قرن چهارم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار
۲. کارهای استادانه (ویراستاری)
قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار
۳. کمال آراستگی (ویراستاری)
قرآن نویسی تا قرن سیزدهم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار
۴. هنر قلم (ویراستاری)
تحول و تنوع در خوش نویسی اسلامی
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار
نشریات:
۱. جهان کتاب (صاحب امتياز)
همچنین نگاه کنید
جهان کتاب جهان کتاب (صاحب امتياز)