اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پیام بهتاش
پیام بهتاش
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. سبک عباسی
قرآن نویسی تا قرن چهارم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار و جولیان رابی
۲. کارهای استادانه
قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری
سرشناسه: ناصر خلیلی
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 10 جلد، ویراستار: جولیان رابی و ناصر پور پیرار
۳. کمال آراستگی
قرآن نویسی تا قرن سیزدهم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار و جولیان رابی
۴. هنر قلم
تحول و تنوع در خوش نویسی اسلامی
سرشناسه: ناصر خلیلی
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار و جولیان رابی
نشریات:
۱. پیام تاریخ (مدير مسئول)
ویژه نامه سمینار زن در ادوار مختلف تاریخ
همچنین نگاه کنید
پیام تاریخ پیام تاریخ (مدير مسئول)