اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   چنگیز پهلوان
چنگیز پهلوان
آثار موجود در کتابخانه
۱. Cultural development a collection of articles
زمینه ی ایران شناسی ۲. زمینه ی ایران شناسی
به کوشش: وحید نوشیروانی
فراز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
کتابنمای ایران ۳. کتابنمای ایران
مجموعه مقالات
سرشناسه: چنگیز پهلوان
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
ترجمه:
کتابخانه ها و مجموعه های نسخه های خطی عربی در جهان ۴. کتابخانه ها و مجموعه های نسخه های خطی عربی در جهان
همراه با کتابشناسی علوم‌ قرآنی‌، حدیث‌، تاریخنگاری‌، تاریخ‌ فرهنگ‌ و ادبیات‌، فقه‌، کلام‌. تصوف‌
نویسنده: فؤاد سزگین
نشر معارف، چاپ اول، تهران، -۸۲۲ ۶ش.
اشراف و نشر:
در زمینه‌ی ایران‌شناسی ۵. در زمینه‌ی ایران‌شناسی (کوشش در نشر)
• مؤلف، تهران، ۱۳۶۸ش.
نشریات:
۱. سروش اندیشه (مدير مسئول)
جستار نامه در اندیشه دینی و علوم انسانی
همچنین نگاه کنید
سروش اندیشه سروش اندیشه (مدير مسئول)
فرهنگ ایران زمین فرهنگ ایران زمین