اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی شهبازی
علی شهبازی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی ۱. بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی
فلسفه آبای کلیسا ۲. فلسفه آبای کلیسا
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
نشریات:
۱. نامه قم (ويراستار)
همچنین نگاه کنید
نامه قم نامه قم (ويراستار)