اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید حسنی
حمید حسنی
آثار موجود در کتابخانه
۱. موسیقی شعر نیما(تحقیقی در اوزان و قالبهای شعری نیما یوشیج)
سرشناسه: حمید حسنی
کتاب زمان، تهران، ۱۳۷۱ش.
تصحیح و تحقیق:
مدارج البلاغه در علم بدیع ۲. مدارج البلاغه در علم بدیع (تصحیح)