اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی پیرنیا
علی پیرنیا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست) ۱. همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست) (تصحیح)
سرشناسه: حکیم ‌زجاجی
نویسنده: حکیم زجاجی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد