اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رشیدالدین وطواط
رشیدالدین وطواط
آثار موجود در کتابخانه
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۱. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
لطایف الأمثال و طرایف الاقوال ۲. لطایف الأمثال و طرایف الاقوال
شرح فارسی 281 مثل عربی
سرشناسه: محمد بن محمد رشید وطوط
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: حبیبه دانش آموز، با تعلیق: حبیبه دانش آموز، مصحح: حبیبه دانش آموز