اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیخ محمد رضا مظفر
شیخ محمد رضا مظفر
آثار موجود در کتابخانه
اصول الفقه ۱. اصول الفقه
دارالتفسیر، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.، 4 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۴ش.، 4 جلد
• أصول الفقه، بنیاد معارف اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد
• اصول فقه، نشر مرتضی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
من أوراق الشیخ محمدرضا المظفر (1322- 1383ه. /1904- 1964م.) ۲. من أوراق الشیخ محمدرضا المظفر (1322- 1383ه. /1904- 1964م.)
المکتبة العصریة، بغداد، 2007م.، با تعلیق: محمدرضا قاموسی، به کوشش: محمدرضا قاموسی
السقیفة ۳. السقیفة
• السقیفة ویلیه علی هامش السقیفة، انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمود مظفر
عقائد الأمامیة ۴. عقائد الأمامیة
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، اشراف: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی، با مقدمه: حامد حفی داود
• عقائد الامامیه، موسسة الامام علی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، محقق: محمدجواد طریحی، با تعلیق: محمدجواد طریحی
• عقائد الامامیه، مرکز الأبحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۲ق.
علی هامش السقیفه ۵. علی هامش السقیفه
• السقیفة ویلیه علی هامش السقیفة، انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمود مظفر
المنطق ۶. المنطق
مطبعة النعمان، چاپ چهارم، نجف، 1968م.، 2 جلد
واریان، قم، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد، محقق: سید علی حسینی، با تعلیق: سید علی حسینی، مصحح: سید علی حسینی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۸ش.، 3 جلد
مطبعة النعمان، قم، ۲ش.
المنطق التعلیمی (منهج‌الجدید فی‌ تعلیم‌المنطق‌ للعلامه‌ المظفر) ۷. المنطق التعلیمی (منهج‌الجدید فی‌ تعلیم‌المنطق‌ للعلامه‌ المظفر)
به کوشش: عبدالجواد ابراهیمی
دار الفکر، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.
الفلسفة الاسلامیة ۸. الفلسفة الاسلامیة
تصحیح و تحقیق:
تحفة الحکیم ۹. تحفة الحکیم (تحقیق و مقدمه)
ویراستاری و مقدمه:
جامع السعادات ۱۰. جامع السعادات (مقدمه)
نویسنده: محمد مهدی نراقی
کتابفروشی داوری، چاپ سوم، قم، ۲ش.، 3 جلد، مصحح: سید محمد کلانتر
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، قم، ق.، 3 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
آثار ترجمه شده:
ترجمه و تبیین منطق مظفر ۱۱. ترجمه و تبیین منطق مظفر
مترجم: سید علی حسینی
• ترجمه منطق مظفر، واریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
منطق ۱۲. منطق
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
انتشارات حکمت، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۴۰۶ق.