اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن رشد اندلسی
ابن رشد اندلسی
آثار موجود در کتابخانه
فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال ۱. فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال
• فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال، انجمن فلسفه ایران، تهران، مهر ۱۳۵۸ش.، با مقدمه: جعفر سجادی، با تعلیق: جعفر سجادی
تهافت التهافت ۲. تهافت التهافت
شمس تبریزی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: سلیمان دنیا