اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خلیفه بن خیاط عصفری بصری
خلیفه بن خیاط عصفری بصری
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری ۱. تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری
دار الفکر، بیروت، 2001م.، محقق: سهیل زکار، با مقدمه: سهیل زکار