اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر مهاجر
جعفر مهاجر
آثار موجود در کتابخانه
الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی ۱. الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی
اسبابها التاریخیه و نتائجها الثقافیه و السیاسیه
دار الروضة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ق.
اعلام الشیعة ۲. اعلام الشیعة
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.، 3 جلد