اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحمن ابن خلدون
عبدالرحمن ابن خلدون
آثار موجود در کتابخانه
مقدمه ابن خلدون ۱. مقدمه ابن خلدون
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.، با مقدمه: محمد اسکندرانی
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
۲. تاریخ ابن خلدون