اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود ابراهیم زاید
محمود ابراهیم زاید
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
التاریخ الصغیر ۱. التاریخ الصغیر (تحقیق)
نویسنده: محمد بن اسماعیل بخاری
دار الوعی، چاپ اول، حلب، 1977م.، 2 جلد
دار المعرفة، ویرایش اول، بیروت، 1986م.، 2 جلد
الضعفاء الصغیر و یلیه کتاب الضعفاء و المتروکین ۲. الضعفاء الصغیر (تحقیق)
نویسنده: محمد بن اسماعیل بخاری
• الضعفاء الصغیر و یلیه کتاب الضعفاء و المتروکین، دار المعرفة، بیروت، 1986م.
• الضعفاء الصغیر و یلیه کتاب الضعفاء و المتروکین، دار الوعی، چاپ اول، حلب، ۱۳۹۶ق.
المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین ۳. المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین (تحقیق)
نویسنده: محمد بن حبان تمیمی بستی
دار الوعی، حلب، 1395م.، 3 جلد