اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خضر، خضر محمد.
خضر، خضر محمد.
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
النکت و العیون تفسیر الماوردی ۱. النکت و العیون تفسیر الماوردی (تحقیق)
نویسنده: ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
مطابع مقهوی، کویت، 1982م.، 4 جلد، اشراف: ابوغذه، عبدالستار.