اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
آثار موجود در کتابخانه
النکت و العیون تفسیر الماوردی ۱. النکت و العیون تفسیر الماوردی
مطابع مقهوی، کویت، 1982م.، 4 جلد، محقق: خضر، خضر محمد.، اشراف: ابوغذه، عبدالستار.