اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر زاهدی
جعفر زاهدی
آثار موجود در کتابخانه
ماه کنعان یا قسمتی از تفسیر زاهدی ۱. ماه کنعان یا قسمتی از تفسیر زاهدی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۴۷ش.