اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم سروش
عبدالکریم سروش
آثار موجود در کتابخانه
انقلاب در انقلاب بر ۱. انقلاب در انقلاب بر
نشر فلق، چاپ اول، بی جا، ۲ش.
اخلاق خدایان ۲. اخلاق خدایان
سرشناسه: عبدالکریم سروش
انتشارات طرح نو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳. تفرج صنع
گفتارهایی‌ در اخلاق‌ و صنعت‌ و علم‌ انسانی‌
قبض و بسط تئوریک شریعت ۴. قبض و بسط تئوریک شریعت
نظریه تکامل معرفت دینی
موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹ش.
موسسه فر‌هنگی‌ صر‌اط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
ما در کدام جهان زندگی میکنیم؟ ۵. ما در کدام جهان زندگی میکنیم؟
پیام آزادی، تهران، ۲۲ اسفند ۱۳۶۰ش.
رازدانی و روشنفکری و دینداری ۶. رازدانی و روشنفکری و دینداری
موسسه فرهنگی صراط، تهران، ۱۳۷۰ش.
نهاد ناآرام جهان ۷. نهاد ناآرام جهان
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار) ۸. ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار)
به ضمیمه دو سخنرانی دیگر
یاران، چاپ چهارم، تبریز، مهر ۱۳۶۱ش.
حکمت و معیشت ۹. حکمت و معیشت
شرح نامه امام علی به امام حسن علیهما السلام
موسسه فرهنگی صراط، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
حدیث بندگی و دلبردگی ۱۰. حدیث بندگی و دلبردگی
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
درسهایی در فلسفه علم الاجتماع ۱۱. درسهایی در فلسفه علم الاجتماع
(روش‌ تفسیر در علوم‌ اجتماعی‌)
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
نشر نی، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۲. علم چیست، فلسفه چیست؟
موسسه فرهنگی صراط، چاپ دهم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
قصه ارباب معرفت ۱۳. قصه ارباب معرفت
سرشناسه: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ دوم، تهران، مهر ۱۳۷۳ش.
قمار عاشقانه شمس و مولانا ۱۴. قمار عاشقانه شمس و مولانا
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
نقد و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی ۱۵. نقد و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی
• نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، موسسه فرهنگی صراط، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
• نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۵ش.
فلسفه تاریخ ۱۶. فلسفه تاریخ
پیام آزادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸ش.
۱۷. از تاریخ پرستی تا خدا پرستی
• بی نا، بی جا، ۱۳۵۹ش.
دانش و ارزش ۱۸. دانش و ارزش
پژوهشی در ارتباط علم و اخلاق،اخلاق‌ علمی‌، اخلاق‌ تکاملی‌،اخلاق مارکسیستی، اخلاق واقع بین
یاران، تبریز، آبان ۱۳۶۱ش.
یاران، چاپ اول، بی جا، ۱۳۵۸ش.
اوصاف پارسایان ۱۹. اوصاف پارسایان
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
ترجمه:
۲۰. تبیین در علوم اجتماعی
درآمدی‌ به‌ فلسفه‌ علم‌ الاجتماع‌
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۲۱. مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تصحیح و تحقیق:
مثنوی معنوی ۲۲. مثنوی معنوی (تصحیح و مقدمه)
ویراستاری و مقدمه:
منطق اکتشافات علمی ۲۳. منطق اکتشافات علمی (ویراستاری)
اشراف و نشر:
یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری ۲۴. یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۰ش.، 2 جلد